תנאי שימוש
מבוא
1. ברוכים הבאים לאתר Cosmeticsonline.co.il ( להלן: "האתר"). עם היכנסך לאתר, ו/או בעת ביצוע פעולה כלשהי באתר, ו/או בעשותך שימוש בשירות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הינך מצהיר כי אתה מודע לתקנון האתר ולתנאי השימוש בו ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון, כמפורט להלן (להלן – "תנאי השימוש").

2. כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים, מידע או יישומים המוצגים בו, מהווה הצהרה כי קראת את תנאי השימוש, והינך מודע ומסכים להם ומסכים לפעול בהתאם להם. 

3. התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתר, עשויים להופיע ו/או להימכר (כולם או בחלקם) גם באתרים אחרים ברשת האינטרנט, ותנאי השימוש  המפורטים להלן חלים על כל אתר, בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר (כולם או חלקם).  
 
4. התקנון מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים. כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים וכן להיפך. הכותרות קיימות לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת. 
 
כללי
5. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין הנהלת האתר לבין כל ישות (אדם, תאגיד וכיו"ב) שיעשה שימוש באתר ו/או במנוע החיפוש שלו ו/או במידע ו/או בשירות, מכל סוג שהוא, הקיים באתר ו/או שניתן להשיגו באמצעות האתר (להלן – "משתמש"). השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, עליך להפסיק את שימושך בו. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את תנאי השימוש ללא צורך בהודעה מוקדמת, ועליך להתעדכן באופן עצמאי על שינויים אלו. כל שימוש באתר, לרבות השימוש בתכני האתר ו/או בשירותיו, יהווה הסכמה מחודשת לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.  
 
6. תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של סתירה ביניהם, קובע האמור בתנאי השימוש הספציפיים יותר.   
 
זכויות יוצרים 
7. כל האלמנטים באתר, לרבות, השם והסימן המסחרי, סימן ו/או איור ו/או צילום ו/או כיתוב ו/או סמל ו/או דף אתר (לרבות הנתונים והמידע שהוא מכיל) המופיעים באתר, הקוד, התוכנה וכל מידע אחר הינם קנינה הבלעדי של  CosmeticsOnlineואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני או של צדדים שלישיים. 
  
8. חל איסור לעשות כל שימוש באלמנטים אלו, לרבות העתקה, שיכפול, הפצה, הצגה, מסירה לצד שלישי ו/או כל שימוש אחר בלא הסכמה מהנהלת האתר- בכתב ומראש.   
 
הגבלת אחריות 
9. תכני האתר ושרותיו מסופקים על בסיס של "כפי שהם" ו/או "כפי שזמין". האתר אינו גורס או אינו מתחיב שתכני האתר או שרותיו ימלאו את כל הצפיות והדרישות. המידע אודות המוצרים מוצג באתר כפי שנמסר למפעיל ע"י היצרנים/הספקים לאחר שתורגם תוך מאמץ להצמדות לתוכן המקור.
 
10. האתר אינו גורס או מתחייב שתכני האתר או שרותיו יהיו מדוייקים תמיד ונקיים מטעויות. האתר אינו גורס או מתחייב שתכני האתר או שרותיו יהיו מושלמים ומועילים תמיד. המידע, התוכנה, המוצרים והשרותים הכלולים באתר עלולים להכיל בתום לב אי דיוקים ו/או שגיאות דפוס וכן אי התאמה של צבעי המוצרים ואריזותיהם ו/או גווניהם לצבעם במציאות. כ"כ, יצוין כי התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ייתכן מקרה בו אותו המוצר יסופק באריזה מעט שונה ללקוח בשל הבדלים באריזות שיש לעיתים באזורים שונים בעולם. יחד עם זאת, הנהלת האתר מתחייבת שתכני האתר או שירותיו יתוקנו במידה ותמצאנה טעויות בהם. בהתאם לכל דין, הנהלת האתר לא תישא באחריות או בחבות כלשהם לנזקים שיגרמו בקשר לתכני האתר או שירותיו. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי מידע שנמצא באתר במועד מסוים ימשיך להתפרסם בו גם בהמשך.

11. עוד יודגש, כי המידע הניתן באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד, אין בו משום המלצה לשימוש במוצר כלשהו וכמובן שאיננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.
 
12. הצבת קישור על ידי מפעיל האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מפעיל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.    
  
13. מפעיל האתר איננו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר, ליעד  אינטרנט, או לערוץ מדיה פעיל. מפעיל האתר רשאי לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 
 
14. הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי התקשורת אצל הנהלת האתר או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיו"ב, שייגרם למשתמש האתר או לרכושו עקב כך. עם זאת, מפעיל האתר ייעשה מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור בהקדם.   
 
15. מובהר כי הנהלת האתר רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות מעת לעת את תוכן האתר, היקפו, מבנהו, מראהו, זמינותו והמוצרים המוצעים וזאת ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמשי האתר ו/או למטפלים, לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בקשר לסגירת האתר ו/או לשינויים אלו ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.  
 
16. רישומי המחשב של מפעיל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
 
17. המשתמש מתחייב לשפות את הנהלת האתר, את עובדיה, את מנהליה, או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או אובדן רווח ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.  
 
הגנה על פרטיות   
18. עם הירשמו של משתמש במאגר המידע של האתר, יהא המפעיל רשאי לשלוח אליו מדי פעם בדיוור ישיר, מידע בדבר שירותיה ו/או מידע פרסומי ו/או מידע אחר. אם לא יהא המשתמש מעוניין להמשיך לקבל מידע זה, על המשתמש לסמן באתר במקום המיועד לכך, כי אין ברצונו להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור.  
 
19. בכדי לבצע רכישה או להירשם לשירותים מסוימים באתר, ייתכן כי תתבקש לספק להנהלת האתר מספר פרטים אודותיך ובין היתר, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, שמך המלא, כתוב ומספר טלפון. בנוסף לפרטים אלו תתבקש לבחור סיסמא, אשר תשמש לזיהוי שלך לצורך קבלת שירותים. הינך אחראי באופן מלא לשימור סודיות הסיסמא ומתחייב להודיע להנהלת האתר באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת. 
 
20. המשתמש באתר מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיו, כפי שיתבקש במסגרת ההרשמה לאתר. כמו כן, המשתמש באתר מתחייב לעדכן את המידע שמסרת במסגרת ההרשמה לאתר.  
 
21. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות שניתן לך על ידה בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו וזאת ללא הודעה מצד הנהלת האתר.  
 
22. הנהלת האתר רשאית להשתמש במידע האישי של המשתמש באתר לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות ה "cookie". כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כדי שיסרב לכל ה"cookie" או שיתריע על כל ה"cookie" שנשלח אליו. למרות זאת יש לשים לב שחלקים באתר ושירותי החיפוש עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש מסרב לקבל "cookie".  
 
23. הנהלת האתר רשאית לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. כאשר תשונה מדיניות זו, יעודכן דף זה כך שהמשתמש יוכל לדעת על כך.
 
24. המפעיל ימנע ככל האפשר מלמסור את פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא במקרה בו  ימצא כי פעולותיו באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית הנהלת האתר למסור את פרטיו של המשתמש באתר לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש זה או בהתאם להוראות צו שיפוטי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבימ"ש, חוק, או צו בימ"ש.  
 
25. הנהלת האתר רשאית להשתמש בפרטים שמסר המשתמש באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו באתר, לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה ו/או ליצירת קשר עם המשתמש ו/או לניתוח סטטיסטי ו/או מסירת מידע סטטיסטי לצד שלישי (מידע שלא יזהה אישית את המשתמש). 
 
26. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, הנהלת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.  
 
27. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. 
 
28. מפעיל האתר מתחייב למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, אם יתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.  
 
שימוש באתר 
29. משתמש יעשה שימוש באתר אך ורק בהתאם להוראות כל דין, ולא לפגוע באתר ו/או במשתמשים אחרים בו, בכל דרך לרבות בפרטיותם ו/או כבודם ו/או שמם ואו קניינם. המשתמש מתחייב לא להעביר באמצעות האתר ו/או להפנות כלפיו כל אפליקציה, לרבות וירוסים ו/או תוכנות מעקב, אשר עלולות לפגוע בזמינות האתר ו/או ליצור נזק כלשהו לפעילותו התקינה.  
 
30. משתמש אינו מורשה לעשות שימוש בשירות כלשהו הקיים באתר לצורך הבעת ו/או הפצת מידע שהוא שקרי ו/או מטעה ו/או בלתי חוקי.  
 
31. המשתמש אינו רשאי לפגוע ו/או לעשות שימוש שלא כדין, בכל דרך שהיא, בזכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר. 
 
32. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע ממשתמש את השימוש באתר אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.  
 
33. הנהלת האתר רשאית להסיר מידע מהאתר ו/או למנוע ו/או להפסיק שימוש באתר, בכל מקרה שהשימוש באתר ייעשה באופן בלתי ראוי ו/או בלתי סביר ו/או בלתי חוקי, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר וללא הודעה מטעמה. 
 
הסרה או הגבלה של תכנים באתר  
34. הנהלת האתר רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים להלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו ו/או מהווים הפרה כלשהי של החוק ו/או מכילים וירוס מחשב, והיא רשאית למחוק תכנים אלו בכל עת וללא כל הודעה על כך. 
 
מועדי אספקה  
35. אנו עושים כמיטב יכולתנו לשלוח את המוצרים מיד עם קבלת ההזמנה והסדרת התשלום עבורה. יחד עם זאת, זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 21 - 14  ימי עסקים. ימי עסקים הם ימים א-ה, למעט ימי שישי, שבת, חול המועד, ערבי חגים ומועדים. המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל לסניף הדואר הקרוב לכתובת שמסרת במהלך תהליך הקנייה. המשלוח יהיה בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד המפעילים עקב שיבושים באספקה ו/או בשירות שיגרמו ע"י דואר ישראל. המפעיל יצא ידי חובתו כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת למשלוח בבית דואר בישראל. המפעיל לא יישא באחריות כלפיך בגין כל נזק שייגרם לך בשל איחורים באספקה, תקלות או שיבושים במשלוח, ובלבד שציינו על גבי החבילה את השם והכתובת כפי שהופיעו בהזמנתך. אספקת המוצרים באמצעות שליחים אפשרית בתאום מראש ובתוספת תשלום. 

36. על אף האמור לעיל, הלקוח לא יוכל לדרוש פיצוי במקרה של עיכוב בהגעת המוצר. במידה ויחלוף פרק הזמן האמור לעיל, והמוצר טרם סופק, יוכל הלקוח לבטל את הרכישה מבלי לשלם דמי ביטול, או יוכל לבקש משלוח מחודש של המוצר (לענין זה, יראה משלוח מחודש כאילו ההזמנה בוצעה מחדש ביום שהלקוח ביקש זאת).
 
37. ספירת ימי האספקה מתחילה מיום העסקים הראשון שאחרי יום הסדרת התשלום (במקרה של תשלום בשיק אישי יחשב היום שבו יודיע הבנק שהשיק כובד באופן סופי). אם מסרת פרטים לא מלאים ו/או לא נכונים יתארך מועד האספקה עד לברור העניין.  
 
38. המפעיל שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להגביל את כמות הקניה או שלא לספק מוצר מסוים. במקרה כזה נודיע ללקוח על ביטול העסקה, או לחילופין, יוצע לו מוצר חלופי ובמידה ולא יקבל הלקוח את ההצעה יהיה רשאי לבטל את העסקה ולא יחויב בהוצאות כלשהן. 

39. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת התשלום באופן שיהיה לשביעות רצונו של המפעיל. 
 
מועדי המכירה  
40. את המוצרים שבאתר ניתן לרכוש 24 שעות ביממה למעט בשבתות וימים טובים הנהוגים עפ"י חגי ישראל. 
 
41. הזמנה שתבוצע באחד מימי השבתון הנ"ל לא תכובד.

התאמת מוצרים 
42. יתכן שחלק מהמוצרים המוצעים באתר אינם משווקים בארץ ולפיכך סביר שהם לא עברו את בדיקות משרד הבריאות עקב העובדה שאותם מוצרים טרם יובאו לארץ על ידי יבואן מאושר. מסיבה זו, באחריות הלקוח להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים ולבחון את מידת התאמתו של המוצר שנרכש כלפיו. לנוכח האמור,הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם עקב אי התאמה של המוצר ללקוח שהזמין אותו. המידע המופיע באתר הינו אינפורמטיבי ותואם את הצגתו ע"י היצרן  ואינו מחייב את הנהלת האתר. 

מיסים ומחירים
43. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת. המחירים אינם כוללים דמי טיפול אריזה ומשלוח, אלא אם צוין לידם במפורש אחרת. המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. 

מדיניות החזרה 
44. ניתן להחזיר את המוצרים באריזתם המקורית בצירוף הקבלה המקורית בתוך 7 ימים קלנדריים ובתנאי שהמוצר מוחזר בשלמותו ע"ח הלקוח. מוצר אשר אריזתו נפתחה ו/או נפגמה ו/או הושחתה לא יתקבל בחזרה. על הלקוח להודיע במייל או בפקס על רצונו להחזיר את המוצר ולדאוג להחזרת המוצר על חשבונו בתוך הזמן הנ"ל. בכל החזרה של מוצר בתנאים הנ"ל ינוכו מההחזר דמי הטיפול והמשלוח ששילם המפעיל. סך הזיכוי עבור המוצר יהיה בהפחתה של 5% מערך המוצר או 100 ש"ח, הנמוך מביניהם. 

45. החזרת מוצרים תתאפשר רק לאחר תאום וקבלת אישור ממחלקת שירות הלקוחות של אתר קוסמטיקס אונליין. לאחר קבלת האישור, יוכל הלקוח להחזיר את המוצר בכוחות עצמו ועל אחריותו למשרדי הנהלת האתר. תאום מראש יש לבצע באימייל  info@cosmeticsonline.co.il , החזרת המוצרים תעשה למשרדינו (לת.ד. 251 אלעד) בדואר רשום עם אישור מסירה.
 
ביטול עסקה
46. במקרה של ביטול עסקה לפני שנשלח המוצר, יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור 5% משווי העסקה. 
 
ברירת דין וסמכות שיפוט 
47. מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.